Platby

Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace

 

 

Směrnice č. 10-F/2019

 

Účinnost od 1.9.2019

 

Spisový znak:       2.1                                                skartační znak: A

 

 

 

                 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

                                           dítěte v mateřské škole

 

 

Čl. 1    Úvodní ustanovení

Čl. 2    Plátci

Čl. 3    Základní částka úplaty

Čl. 4    Snížení základní částky úplaty

Čl. 5   Snížení úplaty v případě přerušení provozu

Čl. 6   Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Čl. 7   Podmínky splatnosti úplaty

Čl. 8   Závěrečná ustanovení

  

Ředitelka Mateřské školy Budišov nad Budišovkou (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2

Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku a zákonný zástupce dítěte, který vyčerpal 12 měsíců bezplatného vzdělávání v MŠ (odklad školní docházky)

  

Čl. 3

Základní částka úplaty

(1)         Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem se stanovuje v MŠ Budišov n./Bud. na 400,-,- Kč v příslušném kalendářní měsíci. V MŠ Svatoňovice tato částka činí 400,- Kč v příslušném kalendářním měsíci.

 

Čl. 4

Snížení základní částky úplaty

(1)         Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy sníží ředitelka mateřské školy základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3 o polovinu, pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.

 

Čl. 5

 

  1. V případě přerušení provozu v červenci a srpnu se stanovená úplata krátí v poměru

odpovídající počtu kalendářních dnů. Za jeden den docházky dítěte 10,-Kč.

Čl. 6

     1. Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který:

        - pobírá sociální příplatek – hmotná nouze

         - z důvodů péče o dítě pobírá dávky pěstounské péče

     2. Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, které přerušilo docházku

        do mateřské školy ze zdravotních či jiných důvodů na 2 – 6 měsíců (např. pobyt

         v lázních, operace – na základě potvrzení od lékaře).

       Toto oznámení dokladuje čtvrtletně a v případě nástupu dítěte do mateřské školy.

Čl. 7

      Podmínky splatnosti úplaty:

     1. Úplata je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, formou bezhotovostním převodem

       na účet školy nebo složenkou.

     2. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

     3. Ředitelka školy může na základě § 35 odst.1d) školského zákona číslo 561/2004 Sb.

         po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout    

         o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže opakovaně neuhradí úplatu za předškolní

        vzdělávání nebo se nedohodne s ředitelkou na jiném termínu úhrady.

         Rodič bude vždy před přijetím dítěte do mateřské školy informován o podmínkách

         úplaty.

 

Tímto se ruší Směrnice č.10 E/2017 MŠ Budišov nad Bud. ze dne 1.9.2017

  

V Budišově nad Budišovkou 28.8.2019                                                Mgr. Simona Novotná

                                                                                                  ředitelka MŠ

 

 

 

                                       PLATBY V MŠ školní rok 2020/2021

  

Úplata za předškolní vzdělávání 400,-Kč (měsíc)

Stravování:

 

MENŠÍ DĚTI MŠ 3 -6 let

- Přesnídávka               10 Kč

- Oběd                         17 Kč

- Odpolední svačinka       6 Kč           Celodenní strava33 Kč

 

VĚTŠÍ DĚTI MŠ 7 let

- Přesnídávka                 10 Kč

- Oběd                           22 Kč

- Odpolední svačinka         6 Kč          Celodenní strava   38 Kč