Platby

 

Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace

  Směrnice č. 10-D/2015

  Účinnost od 1.9.2015

  Spisový znak:        2.1                                                skartační znak:  A

 

 

     Směrnice ke stanovení výše úplaty

za předškolní  vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

 

Čl. 1    Úvodní ustanovení

Čl. 2    Plátci

Čl. 3    Základní částka úplaty

Čl. 4    Snížení základní částky úplaty

Čl. 5    Snížení úplaty v případě přerušení provozu

Čl. 6    Prokázání nároku na osvobození od úplaty

Čl. 7    Podmínky splatnosti úplaty

Čl. 8    Závěrečná ustanovení

Ředitelka Mateřské školy Budišov nad Budišovkou (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen „úplata“), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2

Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku a zákonný zástupce dítěte, který vyčerpal 12 měsíců bezplatného vzdělávání v MŠ (odklad školní docházky)

Čl. 3

Základní částka úplaty

 (1)         Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 350,-,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

 

Čl. 4

Snížení základní částky úplaty

 (1)         Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy sníží ředitelka mateřské školy základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3 o polovinu, pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.

Čl. 5

 V případě přerušení provozu v červenci a srpnu se stanovená úplata krátí v poměru odpovídající počtu kalendářních dnů. Za jeden den docházky dítěte 10,-kč

Čl. 6

1. Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který

- pobírá sociální příplatek

- z důvodů péče o dítě pobírá dávky pěstounské péče

2. Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, které přerušilo docházku do mateřské školy ze zdravotních či jiných důvodů na 2 – 6 měsíců (např. pobyt v lázních, operace).

Toto oznámení dokladuje čtvrtletně a v případě nástupu dítěte do mateřské školy.

Čl. 7

       Podmínky splatnosti úplaty:

1. Úplata je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, formou bezhotovostním převodem na účet školy na odloučeném pracovišti přímou platbou u paní učitelky.

2. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.

3. Ředitelka školy může na základě § 35 odst.1d) školského zákona číslo 561/2004 Sb. po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo se nedohodne s ředitelkou na jiném termínu úhrady.

Rodič bude vždy před přijetím dítěte do mateřské školy informován o podmínkách úplaty.

Tímto se ruší Směrnice č.10 C/2011 pro MŠ Budišov nad Bud. ze dne 3.9.2012.

  

V Budišově nad Budišovkou 26. 8. 2015                                                       Mgr. Simona Novotná

                                                                                                                   ředitelka MŠ