Projekt IN-VIT Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku

 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/14_007/0000246 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt je zaměřen na vytvoření komplexního podpůrného systému vzdělávání dětí a žáků se socioekonomickým znevýhodněním na Vítkovsku a zajištění rovných příležitostí cílové skupiny pomocí:

  1. zapojení do neformálního předškolního vzdělávání a následného začlenění do MŠ,
  2. zajištění podpůrných opatření pro žáky za účelem prevence jejich školní neúspěšnosti a předčasného ukončování vzdělávání,
  3. vzděláváním pedagogů,
  4. vytvoření sítě spolupracujících subjektů za účelem zefektivnění spolupráce.


Více informací o projektu najdete na stránkách http://www.centruminkluze.cz/projekt-in-vit.php