Moderní vzdělávání s tradicí

 

 Název projektu CZ: „Moderní vzdělávání s tradicí“

 

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3

 

Doba realizace:

Datum zahájení: 1. 9. 2018

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020

 

Celkové způsobilé výdaje: 606.690,-Kč

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

AKTIVITY

 

Číslo aktivity: 2.I/5

Název aktivity: Chůva - personální podpora MŠ

Celkové náklady aktivity: 452 466,00

Popis realizace aktivity: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu

- chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Personální podporu - chůvu je možné poskytnout pouze do doby nabytí účinnosti § 5 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. , tj. do 31. 8. 2020.

Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

Mateřská škola může šablonu využít za podmínky, že v ní budou integrovány alespoň dvě dvouleté děti, které dovrší věku tří let nejdříve ve 2. pololetí školního roku, během kterého děti do mateřské školy nastoupí. Dvě dvouleté děti musí být v mateřské škole zapsány po celou dobu realizace aktivity.

Podmínka dvou dvouletých dětí platí až do výše úvazku 1,0.

 

Číslo aktivity: 2.I/6g

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

Celkové náklady aktivity: 17 400,00

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v jedné z výše uvedených variant aktivity (a, b, c, d, e, g, h). Cílem je podpořit vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů.

 

 

Číslo aktivity: 2.I/12

Název aktivity: Projektový den ve škole

Celkové náklady aktivity: 8 824,00

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních

kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektové vzdělávání dále charakterizuje:

- důraz na aktivizační metody;

- zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

- rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání;

- důraz na praktickou využitelnost poznatků.

 

Číslo aktivity: 2.I/11a

Název aktivity: Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 hodin/64 týdnů

Celkové náklady aktivity: 128 000,00

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Pedagogové dodržují zásady předškolního vzdělávání stanovené RVP PV.

Vzdělávání probíhá napříč všemi vzdělávacími oblastmi.