Společnou cestou k úspěchu

msmt

Název projektu CZ: „Společnou cestou k úspěchu“

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_039

Název výzvy: Výzva č. 02_16_039 pro Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II.

 

Doba realizace:

Datum zahájení: 1. 7.2019

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022

 

Celkové způsobilé výdaje: 5.046.598,75,- Kč

 

Anotace projektu

Smyslem projektu je podpořit děti ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného

prostředí v jejich vzdělávacím procesu v inkluzivním prostředí mateřské školy. S tím je neodmyslitelně

spjata samotná podpora rodičů/opatrovníků dětí, u nichž je velmi patrná potřeba budování kladného

přístupů k problematice vzdělávání a vzdělanosti obecně, a také podpora pedagogů MŠ.

Všechny uvedené cílové skupiny projekt systematicky propojuje a zabezpečuje tak jejich provázanost.

 

Co je cílem projektu?

Projektem cílíme na další rozvoj a prohlubování inkluzivního prostředí v MŠ prostřednictvím výuky soustředěné na to, aby se každé dítě naučilo využívat svůj potenciál a umělo komunikovat a spolupracovat s ostatními. To vše za současné spolupráce s rodiči/zákonnými zástupci dětí, navštěvující mateřskou školu.

 

POPIS KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. 1: ŘÍZENÍ PROJEKTU

-     Administrativní tým (hlavní manažer, finanční manažer)

-     Odborný tým - pracovník pro práci s dětmi

     -  Expertní pracovník MŠ (9 pedagogů MŠ)

     -  Expertní pracovník ZŠ (2 pedagogové z 1. třídy)

     -  Expertní pracovník předškolního klubu (2 pedagogové z Krtečka)

 

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA č. 2: SEBEJISTÝ PEDAGOG PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Podaktivita 1: Vzdělávání pedagogů MŠ v metodách konceptuálního učení dětí a zavádění těchto metod do pedagogické praxe za účelem plynulého přechodu dětí z předškolního vzdělávání na základní školy

-     Vzdělávání Grunnlaget + zavedení metody do praxe (profesní portfolio, ukázkové hodiny)

 

Podaktivita 2: Podpora pedagogů MŠ prostřednictvím vzájemné spolupráce s předškolním klubem a s pedagogy prvních tříd ZŠ s cílem zajistit kvalitní přípravu dítěte na přechod do ZŠ, a to po celou dobu docházky do mateřské školy

 

-    Předškolní klub Krteček 4x setkání za školní rok

-    Pedagogové z 1. tříd ZŠ 8x setkání za školní rok

 

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA č.3: ZAOSTŘENO NA DĚTI A RODIČE

 

Podaktivita č.1: Spokojené dítě ve společnosti ostatních

 

-     Pravidelná práce s dítětem v průběhu týdne (rozvoj všech dovedností, portfolio dítěte, vytvořené pracovní listy pro práci s dítětem – 3 pro jeden projektový týden)

 

-     Realizace projektových týdnů

(10x za školní rok, budou vytvořeny harmonogramy projektových týdnů + sebereflexe pedagoga)

 

Tematické oblasti:

- DÍTĚ JAKO OSOBNOST

Matematická pregramotnost

Sebeobsluha se zaměřením na moje tělo

Logické myšlení, paměť

- DÍTĚ VE SKUPINĚ OSTATNÍCH DĚTÍ

Komunikace – používání jazyka, řeč

Dítě ve skupině – námětové hry

Smyslové hry, pokusy

- MODERNÍ UČENÍ

Rozvoj digitálních kompetencí

- KNIHY PLNÉ ZÁŽITKŮ

Rozvoj čtenářské pregramotnosti

- DÍTĚ A POHYB

Jemná motorika

Hrubá motorika

 

Podaktivita 2: Dítě mezi svými rodiči

 

-     Zřízení klubu pro rodiče a děti – SOVIČKY – 1x týdně 45 minut, 30x za školní rok, 1x za měsíc bude klub otevřen i pro rodiče