Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání

msmt

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu č. 02_19_075 k podávání žádostí o podporu individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v rámci které je možné financovat projekty zaměřené na Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II (SVL II). Cílem je zvýšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků na území sociálně vyloučených lokalit. Město Budišov nad Budišovkou ve spolupráci se svými partnery, kterými jsou Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace a Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace v této výzvě uspělo s projektem " Společným úsilím k vyšší kvalitě vzdělávání ", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016361.


Projekt vhodně doplňuje stávající aktivity v obci a ve školách, které směřují ke zvyšování kvality inkluzivního vzdělávání a umožní tak vznik systematické a komplexní podpory směrem k pedagogům, rodičům, žákům, dětem i široké veřejnosti v území se SVL. Do činnosti škol budou zapojeny personální podpory školních asistentů a sociálního pedagoga, bude prohloubena spolupráce MŠ a ZŠ zejména v práci s předškoláky, zrealizujeme veřejné diskusní besedy a poznáme dobrou praxi v rámci studijních cest.


Hlavním cílem projektu je přispět k úspěšné integraci socioekonomicky znevýhodněných a kulturně odlišných dětí do škol hlavního vzdělávacího proudu, zvýšit tak jejich školní úspěšnost a předejít předčasnému ukončování jejich vzdělávání. Systematizovat opatření na podporu inkluzivního vzdělávání ve městě v rámci místní vzdělávací soustavy. Zvolené aktivity umožní zapojit do řešení problémů relevantní aktéry a také širokou veřejnost, zlepšit vztahy mezi místní majoritou a minoritou, rozvíjet kompetence zástupců města a škol v rámci studijních cest, vytvořit ucelený systém spolupráce škol za účelem snazších přechodů mezi stupni vzdělávání a předcházet tak školním neúspěchům, personálně podpořit školy v práci s dětmi a žáky ohroženými školním neúspěchem a v komunikaci s rodinami zejména ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Projekt a jeho realizace má za cíl naplňovat vizi a strategické cíle MPI.


Dílčí cíle projektu:


1) Zvýšit počet sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných dětí v předškolním vzdělávání, zvýšit jejich připravenost na vstup do základní školy a přispět tak k jejich školní úspěšnosti.
2) Zvýšit celkový počet žáků z CS vzdělávaných ve školách hlavního vzdělávacího proudu, zlepšit školní úspěšnost žáků z cílové skupiny a snížit počet žáků, kteří předčasně ukončují své vzdělávání.
3) Zapojit do vzdělávání ve školách odborníky na inkluzi, personálně posílit práci s dětmi ohroženými školním neúspěchem.
4) Rozšířit kompetence pedagogů a dalších aktérů v oblasti vzdělávání potřebné pro práci se sociálně znevýhodněnými a kulturně odlišnými žáky.
5) Zlepšit spolupráci rodin ze SVL se školami a zvýšit jejich motivaci ke vzdělávání svých dětí.
6) Zlepšit vzájemné vztahy mezi majoritou a Romy, přispět k pozitivnímu vnímání společného vzdělávání a k uvědomění se přínosů společného vzdělávání pro všechny, popularizovat tento trend ve vzdělávání a podpořit spolupráci všech aktérů ve vzdělávání.


Projekt je realizován v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.
Rozpočet projektu je schválen ve výši 8.535.686,- Kč.


AKTIVITY PROJEKTU


Město Budišov nad Budišovkou


2. 1. Semináře, debaty, osvětové aktivity apod. o otázce vzdělávání v území
Bude uspořádáno 6 diskusních setkání (2 ročně) pro představitele všech škol a školských zařízení, zástupce zřizovatelů, pedagogů, rodiče z majority i minority/sociálně vyloučeného prostředí, zástupce neziskových organizací a sociálního odboru města, zástupce kraje, veřejnost. Cílem těchto akcí je prostřednictvím naslouchání a debat všech aktérů, a to i se zástupci rodičů ze sociálně vyloučené lokality, hledat konsenzus na postupu při zavádění inkluzivního vzdělávání v dané lokalitě. Diskusi povede lektor či moderátor s patřičnou odborností a znalostí problematiky. Žadatel předpokládá účast min. 30 osob na každém diskusním setkání. Jako vhodná témata se jeví problematika školních absencí, odklady povinné školní docházky a školní zralost dětí ze sociokulturně odlišného prostředí, přechody mezi stupni vzdělávání a jejich úskalí, finanční poradna socioekonomicky slabším rodinám, spolupráce s OSPOD/SPC/PPP, ohrožené dítě a jeho diagnostika, komunikace s rodinou.


2. 2. Studijní cesty/stáže do zemí EU
Budou realizovány 2 studijní cesty do zemí EU - Německo a Finsko. Studijní cesty jsou plánovány v max. možné délce 4 nocí bez cesty. Každé studijní cesty se zúčastní min. 6 osob, jenž zastávají různé funkce ve vzdělávací politice a vzdělávání, min. 2 osoby budou pedagogičtí pracovníci. Každý účastník zpracuje zprávu z cesty.
Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace
ZŠ Budišov nad Budišovkou bude v rámci realizace projektu disponovat vlastním rozpočtem v návaznosti na zapojení se do těchto podaktivit:


2. 1. Semináře, debaty, osvětové aktivity apod. o otázce vzdělávání v území
- aktivní účast pracovníku školy v rámci diskusních setkání
- prezentace zkušeností a výsledků školy v oblasti inkluzivního vzdělávání
- implementace výsledků debat do školní praxe


2. 2. Studijní cesty/stáže do zemí EU
- aktivní účast pedagogických pracovníků školy v rámci studijních cest
- sdílení praxe se zahraničními školami
- implementace poznatků do školní praxe


5. 12. Spolupráce ZŠ a MŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání
- vytvoření systému efektivní spolupráce v průběhu celého školního roku u předškolních tříd
- realizace návštěv, tematicky zaměřených projektových dnů, náhledů a náslechů dětí MŠ v prvních třídách ZŠ
- školičky pro předškoláky a jejich rodiče
- vyhodnocení spolupráce


6. 1. Školní asistent - personální podpora školy
- zapojení 2 školních asistentů


6. 4. Sociální pedagog - personální podpora školy
- zapojení sociálního pedagoga


Mateřská škola Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace
MŠ Budišov nad Budišovkou bude v rámci realizace projektu disponovat vlastním rozpočtem v návaznosti na zapojení se do těchto podaktivit:


2. 1. Semináře, debaty, osvětové aktivity apod. o otázce vzdělávání v území
- aktivní účast pracovníku školy v rámci diskusních setkání
- prezentace zkušeností a výsledků školy v oblasti inkluzivního vzdělávání
- implementace výsledků debat do školní praxe


2. 2. Studijní cesty/stáže do zemí EU
- aktivní účast pedagogických pracovníků školy v rámci studijních cest
- sdílení praxe se zahraničními školami
- implementace poznatků do školní praxe


4. 8. Spolupráce MŠ se ZŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání
- vytvoření systému efektivní spolupráce mezi pedagogy MŠ a učiteli na 1. stupni ZŠ
- pravidelná setkávání a konzultace obou pedagogických sborů
- společná analýza školní zralosti a příčin školních neúspěchů dětí v prvních třídách
- nastavení a realizace opatření
- vyhodnocení spolupráce, evaluační šetření


6. 1. Školní asistent - personální podpora školy
- zapojení 2 školních asistentů v celkovém úvazku 1,2