Malí architekti

msmt

Název projektu CZ: „Malí architekti“

 

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3

Doba realizace:

Datum zahájení: 1. 9.2020

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022

 

Celkové způsobilé výdaje: 383.168,- Kč

 

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

AKTIVITY

 

Číslo aktivity: 3.I/5

Název aktivity: Chůva - personální podpora MŠ

Celkové náklady aktivity: 377.912,00 Kč

Popis realizace aktivity: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu

- chůvu mateřským školám, které integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Personální podporu - chůvu je možné poskytnout pouze do doby nabytí účinnosti § 5 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Chůva v mateřské škole bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

Mateřská škola může šablonu využít za podmínky, že v ní budou integrovány alespoň dvě dvouleté děti, které dovrší věku tří let nejdříve ve 2. pololetí školního roku, během kterého děti do mateřské školy nastoupí. Dvě dvouleté děti musí být v mateřské škole zapsány po celou dobu realizace aktivity.

Podmínka dvou dvouletých dětí platí až do výše úvazku 1,0.

 

 

Číslo aktivity: 3.I/9

Název aktivity: Projektový den ve výuce

Celkové náklady aktivity: 5.256,00 Kč

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti přípravy a vedení projektového výuky, které vede k rozvoji osobních a sociálních

kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektové výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících do témat polytechnické vzdělávání, environmentálního vzdělávání, podpory podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

 

Projektové vzdělávání dále charakterizuje:

- důraz na aktivizační metody;

- zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

- rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání;

- důraz na praktickou využitelnost poznatků.